درحال ازمایش

قیمت های پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه

ورقهاي گالوانيزه ۰/۴۰ گالوانيزه ۱  چين فی
ورقهاي گالوانيزه ۰/۴۰ گالوانيزه ۱۱۷
ورقهاي گالوانيزه ۰/۴۰ گالوانيزه ۱۲۰
ورقهاي گالوانيزه ۰/۴۵ گالوانيزه ۱۲۱٫۹
ورقهاي گالوانيزه ۰/۵۰ گالوانيزه ۱۲۵  هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۶۰ گالوانيزه ۱    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۶۰ گالوانيزه ۱   چين  
ورقهاي گالوانيزه ۰/۷۰ گالوانيزه ۱     هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۷۰ گالوانيزه ۱۲۵   هفتالماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۷۰ گالوانيزه ۱   قزاق
ورقهاي گالوانيزه ۰/۷۰گالوانيزه ۸۸٫۸
ورقهاي گالوانيزه ۰/۸۰ گالوانيزه ۱   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۸۰ گالوانيزه ۱۲۵     هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۹۰ گالوانيزه ۱     هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۰/۹۰ گالوانيزه ۱۲۵    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱ گالوانيزه ۱    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱ گالوانيزه ۱۲۵  هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱/۲۵ گالوانيزه ۱      هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱/۲۵گالوانيزه ۱۲۵   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱/۴۰گالوانيزه ا    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱/۵۰گالوانيزه ۱۲۵   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۱/۸ گالوانيزه ۱     هفت الماس  
ورقهاي گالوانيزه ۲ گالوانيزه ا    هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۲ گالوانيزه ۱۲۵  هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۲ گالوانيزه ۱۲۵    شهرکرد
ورقهاي گالوانيزه ۲/۵ گالوانيزه ۱   هفت الماس
ورقهاي گالوانيزه ۲/۵ گالوانيزه ۱   چين
ورقهاي گالوانيزه ۲/۵ گالوانيزه ۱۲۵ چين
ورقهاي گالوانيزه ۳ گالوانيزه ۱   چين
ورقهاي گالوانيزه ۳ گالوانيزه ۱۲۵  چين